Lipiec

WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2014/2015

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania
pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, uczniom rozpoczynającym w roku
szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej przysługuje pomoc w formie dofinansowania
zakupu podręczników do kształcenia ogólnego.


Pomocy udziela się uczniom:

 1. pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na
  osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
  rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, 1623 i 1650) tj. 539 zł netto
 2. pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7
  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz.1544 i 1548, z  2013 r. poz. 182
  i poz.509) tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej
  choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
  gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii,
  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej…, na podstawie decyzji dyrektora
  szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może
  przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do pomocy finansowej tj. uczniów w kasach
  II, III i VI szkoły podstawowej i klasie III szkoły ponadgimnazjalnej,

3. uczniom:
1)      słabowidzącym,
2)      niesłyszącym,
3)      słabosłyszącym,
4)      z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją ,
5)      z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
6)      z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znaczącym,
7)      z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona wyżej,
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),uczęszczającym w roku
szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I ,gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznymoraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również  zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa
w art.3 pkt.24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; są to w szczególności książki pomocnicze,
karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są
wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.


Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników może złożyć:
1. rodzic ucznia (opiekun prawny, rodzice zastępczy),
2. nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się  do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie
uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 sukcesywnie najpóźniej do dnia 5 września 2014 r

Pobierz:
- WNIOSEK NA WYPRAWKĘ
- KWOTY DOFINANSOWANIA


SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015


I Etap Edukacji -- POBIERZ PDF
II Etap Edukacji -- POBIERZ PDF


 
CzerwiecWynik szkoły na poziomie wysokim!

1 kwietnia 2014 r. 61 uczniów naszej szkoły przystąpiło do zewnętrznego sprawdzianu klas szóstych. Po raz kolejny
szkoła znalazła się w staninie wysokim.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów, gdyż tylko 12,1% szkół w kraju, a 14,5% w województwie łódzkim osiągnęło
taki wynik.
Maksymalną liczbę punktów, czyli 40, osiągnęła uczennica klasy VI a- Marika Ciołek. Ogólny wynik procentowy
szkoły (71%) był wyższy
od średniej wyników dla kraju (64,6%), województwa (64,4%), powiatu (63,2%),
gminy (66,9%).

Gratulacje uczniom i podziękowania dla nauczycieli składa dyrektor Małgorzata Bartkowiak.

Więcej informacji na temat wyników sprawdzianu można znaleźć na stronie
http://www.komisja.pl/pobierz/sprawdzian/raporty/2014/lodz_szkoly_wyniki.pdf lub
http://www.komisja.pl/pobierz/sprawdzian/raporty/2014/lodz_szkoly_rozklady.pdfWyniki konkursu

W miesiącu czerwcu zostały wręczone nagrody dla laureatów konkursu "Najoryginalniejsze logo o rzece Warcie".
I miejce - Martyna Forias klasa 4b,
II miejsce - Gabriela Krupczyńska klasa 4a,
III miejsce - Julia Pędziwiatr klasa 5b. 
Maj
 
Kwiecień 
Marzec


Konkurs "Najładniejsza Marzanna" rostrzygnięty:

W klasach I-III

 1. klasa Ia
 2. klasa IIa
 3. klasa IIIb

W klasach IV-VI

 1. klasa Vb
 2. klasa IVb
 3. klasa Va

Gratulujemy !!!

GRATULUJEMY!

Uczennica klasy III a Klara Nowaczyk reprezentowała w dniach 2-9 marca 2014 r. w Jastrzębiej Górze naszą szkołę i miasto Sieradz w Mistrzostwach Polski Młodzików do lat 10 w Szachach.
Klara od pierwszej klasy gra w szachy w Uczniowskim Klubie Sportowym Dziewiątka Sieradz.
W październiku 2013 roku w Półfinale Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików wywalczyła awans do Finału Mistrzostw Polski Młodzików do lat 10.
Gratulujemy Klarze i składamy podziękowanie panu Andrzejowi Miętkiewiczowi za opiekę nad naszą szachistką.
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna SP nr 9 w Sieradzu.


UWAGA!

XI Międzyszkolny konkurs przyrodniczy
„MOJE SPOTKANIA Z PRZYRODĄ 2013/2014”

odbędzie się 7-11.04.2014 r.
w ramach Tygodnia Ziemi

Pobierz:

Regulamin konkursów organizowanych
przez Szkołę Podstawową nr 9 w Sieradzu
pod hasłem „Moje spotkania z przyrodą 2013/2014”