PDF Drukuj Email

2003/2004

Sprawozdanie z pracy świetlicy w roku szkolnym 2003/2004

Wychowawcy świetlicy – mgr Urszula Janas

mgr Anna Owczarek

mgr Marzanna Wróbel

Świetlica szkolna w I półroczu pracowała od poniedziałku do czwartku w godzinach 730 – 1630 a w piątki 730 – 1715 i opieką świetlicową objętych było 77 dzieci

Organizowane były trzy wyjścia na obiad do SP nr 10 w Sieradzu pod opieką wychowawców świetlicy. W okresie zimowym w czasie przerw wydawane było mleko dla około 200 dzieci.

Zajęcia świetlicowe organizowane były zgodnie z planem opiekuńczo – wychowawczym i skierowane były na rozwijanie umiejętności manualnych, zainteresowań dzieci i na aktywność twórczą. Przeprowadzone były również pogadanki na temat zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw na przerwach oraz bezpiecznej drogi do szkoły.

Po zajęciach lekcyjnych dzieci odrabiały prace domowe pod kontrolą wychowawców świetlicy.

W ramach zajęć świetlicowych prowadzone były sumiennie zajęcia teatralne i regionalne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Ponadto wychowawcy świetlicy otaczali opieką wszystkich uczniów podczas nieobecności nauczycieli.


2004/2005

Sprawozdanie z pracy świetlicy  w roku szkolnym 2004/2005

Wychowawcy świetlicy – mgr Urszula Janas

mgr Anna Owczarek

mgr Marzanna Wróbel

Świetlica szkolna pracowała od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.30  i opieką świetlicową objętych było 66 dzieci.

Organizowane były dwa wyjścia dziennie na obiad do SP nr 10 w Sieradzu pod opieką wychowawców świetlicy. W okresie zimowym w czasie przerw wydawane było mleko dla około 150 dzieci.

Zapewniona była dzieciom fachowa opieka. Prowadzone były zajęcia  z zakresu: kultury życia codziennego, żywego słowa, ruchowe i muzyczne oraz plastyczno-techniczne. Wychowawcy świetlicy przeprowadzili również pogadanki na temat zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw na przerwach oraz bezpiecznej drogi do szkoły.

Po zajęciach lekcyjnych dzieci odrabiały prace domowe pod kontrolą wychowawców, rozwijały  swoje zainteresowania, oglądały filmy video.

Ponadto wychowawcy świetlicy otaczali opieką wszystkich uczniów klas I – VI podczas nieobecności poszczególnych nauczycieli.


2005/2006

Sprawozdanie z pracy świetlicy  w roku szkolnym 2005/2006

Wychowawcy świetlicy – mgr Urszula Janas

mgr Marzanna Wróbel

mgr Magdalena Witczak od 01.12.2005 do 31.05.2006 (stażystka)

Świetlica w bieżącym roku szkolnym pracowała w godzinach 7.30 – 16.30. Dzienny plan zajęć świetlicowych dostosowano do rozkładu zajęć lekcyjnych w szkole. Z opieki świetlicowej korzystało 76 dzieci, głównie uczniowie klas młodszych.

Charakter pracy w świetlicy, jej specyfika daje szanse wpływania na rozwój, wychowanie i poznanie indywidualnych cech uczniów w sytuacjach nielekcyjnych. Toteż większość uczniów spędzała w świetlicy swój wolny czas przed lekcjami i po ich zakończeniu. Największa grupę stanowili uczniowie klas pierwszych. Zapewniałyśmy również opiekę dzieciom oczekującym na  zajęcia dodatkowe: szachy, zajęcia sportowe i dodatkowe lekcje języków obcych.

Wychowawcy prowadzili zajęcia stymulujące i wspierające rozwój dzieci. Różnorodne formy prowadzonych zajęć umożliwiły wychowankom rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, fantazji oraz ekspresji własnej. Uczniowie spędzający czas w świetlicy przed i po lekcjach mieli zapewniony odpoczynek oraz możliwość realizowania własnych pomysłów. Stałym elementem dnia było odrabianie lekcji. W czasie odrabiania pracy domowej  dzieci mogły  korzystać z pomocy wychowawców oraz pomocy koleżeńskiej. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, systematycznie przeprowadzane były pogadanki na temat zachowania  bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

Współpracujemy także z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym, którzy przekazują nam uwagi dotyczące pracy z tymi dziećmi. My zaś wymieniamy się naszymi spostrzeżeniami poczynionymi w świetlicy.

Podczas pobytu uczniów w świetlicy organizowane były codzienne wyjścia na obiad do  Szkoły Podstawowej nr 10. Wychowawcy czuwali tam  nad bezpieczeństwem oraz zachowaniem kultury podczas spożywania posiłku. W okresie zimowym  w czasie przerw lekcyjnych  wydawane było mleko dla około 100 dzieci.

Wychowawcy świetlicy sprawowali także opiekę nad klasami w czasie absencji nauczycieli. Program pracy wychowawczej realizowany w świetlicy szkolnej uzupełniał zajęcia zintegrowane w klasach I-III oraz przyczynił się do kształtowania pozytywnych postaw w zgodności ze szkolnym programem wychowawczym.


2006/2007

Sprawozdanie z pracy świetlicy  w roku szkolnym 2006/2007

Wychowawcy świetlicy – mgr Urszula Janas

mgr Marzanna Wróbel

Wanda Chrostek

Karolina Rusak od 13.02.2007 do 12.08.2007 (stażystka)

W bieżącym roku szkolnym na świetlicę zapisanych było 98 uczniów przede wszystkim klas: I-III. Tak jak w ubiegłych latach świetlica obejmowała swą opieką również dzieci nie zapisane, które oczekiwały na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań lub spóźnionych rodziców oraz uczniów klas I-VI podczas nieobecności nauczycieli.

Świetlica funkcjonowała codziennie w godzinach 730 – 1630. Plan pracy świetlicy jest integralną częścią planu pracy szkoły. Harmonogram dnia był elastyczny, dostosowany do potrzeb dzieci, uwzględniał wszystkie zajęcia pozalekcyjne, posiłki, czas przeznaczony na odrabianie zadań domowych, odpoczynek - zabawy dowolne według zainteresowań oraz przebywanie dzieci na powietrzu. Uczniowie oprócz codziennych zabaw i zajęć tematycznych-realizowanych według miesięcznych planów pracy świetlicy były również objęte opieką wychowawców świetlicy podczas obiadów spożywanych w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu oraz przerw w oczekiwaniu na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe.

W ramach zajęć świetlicowych działało kółko teatralne prowadzone przez panią Wandę Chrostek. Uczestniczyli w nim chętnie uczniowie różnych klas a wystawiane spektakle urozmaicały i ubarwiły życie szkoły.

W okresie zimowym na świetlicy na trzech przerwach lekcyjnych wydawane było mleko dla około 60 uczniów wszystkich klas.

Świetlica jest bardzo dobrze wyposażona w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne co sprzyjało w realizacji zadań podjętych od początku roku szkolnego. Ponadto dzięki dobrej organizacji, wydajnej pracy i zgodnej współpracy wychowawców świetlica na co dzień „tętniła życiem” - dzieci się nie nudziły i chętnie spędzały wolny czas zarówno  przed jak i po lekcjach.


2007/2008

Sprawozdanie z pracy świetlicy w roku szkolnym 2007/2008

Wychowawcy świetlicy – mgr Urszula Janas

mgr Marzanna Wróbel

mgr Magdalena Witczak

W roku szkolnym 2007/2008 świetlica szkolna funkcjonowała w godzinach 730-1630 i objętych opieką było 78 dzieci klas I-IV oraz organizowane były wyjścia na obiad do SP nr 10 w Sieradzu dla uczniów klas I-III.

Głównym celem pracy świetlicy było zapewnienie opieki dzieciom zarówno przed jak i po zajęciach lekcyjnych. Wychowawcy czuwali nad bezpieczeństwem wychowanków, dbali o szybkie przystosowanie się do nowych warunków. Przeprowadzone zostały pogadanki dotyczące bezpieczeństwa ucznia w drodze do szkoły i do świetlicy oraz podczas zajęć świetlicowych. Dzieci zostały zapoznane z regulaminem świetlicy, poznały prawa i obowiązki uczestnika świetlicy szkolnej. Organizowane były zabawy, konkursy oraz wiele innych interesujących zajęć pozalekcyjnych. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci były zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe. Dbano o wdrażanie wychowanków do przestrzegania przyjętych zasad w kontaktach z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań, i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, trudnej sztuki panowania nad emocjami. Starano się nauczyć dzieci oceniania siebie i postaw kolegów, zachowania się w sytuacjach trudnych, ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażanie do utrzymania porządku w czasie zabaw i zajęć. Ponadto dzieci uczestniczące w zajęciach miały zapewnioną fachową pomoc w odrabianiu lekcji oraz nadrabianiu zaległości.


2008/2009

Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2008/2009

Wychowawcy świetlicy - mgr Urszula Janas

mgr Małgorzata Wawrowska

mgr Marzanna Wróbel

Dorota Gaj od 07.09.2008 do 19.06.2009 (stażystka)

W roku szkolnym 2008/2009 praca świetlicy szkolnej przebiegała zgodnie z planem pracy opartym na Statucie Szkoły. Objętych opieką było 68 uczniów. W większości to uczniowie klas młodszych.

Zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć świetlicy, prowadzano zajęcia dydaktyczne, plastyczne, gry i zabawy ruchowe, słuchanie muzyki, czytanie czasopism dziecięcych i młodzieżowych. Przeprowadzone zajęcia dawały uczniom możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz wyrównywania braków wiedzy w nauce. Dzieci chętnie oglądały też programy TV  i grały w gry planszowe.

Uczniowie  codziennie korzystali z pomocy wychowawców przy odrabianiu prac domowych oraz w przygotowaniu się do lekcji. Dbali o estetykę i ciekawy wygląd świetlicy, zmieniali dekoracje, by uatrakcyjnić wygląd sali, w której spędzają wiele godzin przed i po skończonych lekcjach.

W czasie pobytu uczniów w świetlicy organizowane były trzy wyjścia na obiady do stołówki szkolnej przy SP 10 w Sieradzu. Zwracałyśmy uwagę na bezpieczeństwo oraz dyscyplinę uczniów podczas ich pobytu w świetlicy oraz wydawania i spożywania obiadów na stołówce.

Wewnętrzne życie świetlicy normuje regulamin opracowany przez wychowawców świetlicy.

Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, regulaminu o wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów  z  kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć   oraz  dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej), ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się uczyć dzieci oceniania siebie i postaw kolegów, zachowania się  w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), planowania pracy indywidualnej i grupowej, ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie zadań. W trosce o bezpieczeństwo uczniów systematycznie organizowane są pogadanki na temat bezpieczeństwa w szkole i poza nią oraz dotyczące walki z przemocą i agresją. Ponadto nauczyciele pracujący w świetlicy sprawowali opiekę nad uczniami w ramach zastępstw doraźnych.

Wnioski do dalszej pracy:

- Poszerzyć wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy.

- Utrwalać ogólne zasady kulturalnego zachowania, przestrzeganie przepisów BHP i regulaminu świetlicy.

- Motywować uczniów mających trudności w nauce do korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w calu uzupełnienia zaległości.

- Kontynuować zajęcia profilaktyczne przeciwdziałające przemocy i agresji.


2009/2010

Sprawozdanie z pracy świetlicy w roku szkolnym 2009/2010

Wychowawcy: mgr Urszula Janas

mgr Marzanna Wróbel

mgr Monika Kowalewska (stażystka)

W roku szkolnym 2009/2010 świetlica szkolna funkcjonowała w godzinach 730-1630 i objętych opieką było 86 dzieci klas I-V. Organizowane były trzy wyjścia na obiady do SP nr 10 w Sieradzu dla 29 uczniów klas I-III.

W ramach godzin realizowanych zgodnie z art. 42 KN nauczyciele: E. Balcerzak, M. Sałaciński, K. Sękulski, D. Łużyńska, A. Owczarek, A. Świtała i A. Kobryń sprawowali opiekę podczas wyjść na obiady do SP nr 10 oraz D. Raniszewski podczas wyjść na basen, natomiast pani K. Tomczyk pomagała uczniom w odrabianiu prac domowych w świetlicy szkolnej.

Jednocześnie prowadzone były  zajęcia rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, modelowanie, orgiami,  itp.).  Organizowano gry i zabawy zespołowe wyrabiające zręczność fizyczną  oraz gry i zabawy dydaktyczne rozwijające zdolności intelektualne oraz utrwalające zdobytą wiedzę. Systematycznie pomagano w odrabianiu prac domowych, nadrabianiu zaległości oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych w trakcie lekcji. Ćwiczono umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela, rozbudzano zainteresowania czytelnicze, wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata.

Wdrażano dzieci do przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się w świetlicy i na terenie szkoły oraz wyrabiano umiejętności pozytywnych kontaktów interpersonalnych. Systematycznie dekorowano salę świetlicową pracami wykonanymi przez dzieci.

Założenia wynikające z planu pracy w roku szkolnym 2009/2010 zostały zrealizowane.

Wnioski do dalszej pracy

  • Motywować uczniów mających trudności w nauce do systematycznego odrabiania prac domowych w świetlicy szkolnej w celu nadrobienia zaległości.
  • Wspierać rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych.
  • Utrwalać zasady i normy obowiązujące w świetlicy szkolnej.
  • Kontynuować zajęcia profilaktyczne przeciwdziałające przemocy i agresji.
  • Poszerzać wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy.